Regulamin Healthy Food

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Regulamin określa zasady korzystania przez klientów z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez Healthy Food

1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielami firmy cateringowej Healthy Food Adam Ciastek z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 9/11 , NIP 526-219-05-24 zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Złożenie pierwszego zamówienia przez Zamawiającego następuje po przez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.healthyfood.waw.pl jest to równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Zamawiającego. Potwierdzenie zamówienia może być uzupełnione o indywidualne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli wystąpi taka potrzeba.
4. Kolejne zamówienia składa się po przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@healthyfood.waw.pl lub telefonicznie na nr 518 154 622.
5. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania firmie Healthy Food
informacji, które usprawnią dostawcy cateringu zamówienia pod wskazany adres (kod do bramy, furtki, domofonu itp.).
6. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony, a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług Sprzedawcy.
7. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji, jeżeli takowe zajdą, a w szczególności : o alergiach na składniki pokarmowe, chorobach istniejących lub przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolności absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymania płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią.
8. W przypadku zatajenia informacji zawartych w pkt. 7 firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
9. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Administratorem danych jest Firma Healthy Food Adam Ciastek.

 

 • 2. DOSTAWY
  1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków od niedzieli do piątku dostarczane są w dzień przed spożyciem zaraz po zakończonej produkcji do godziny 24:00 pod drzwi klienta lub w inne ustalone miejsce.
  2. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w piątek.
  3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie miast Pruszków, Piastów, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa jest bezpłatny. Na pozostałych obszarach do cen zamówionych posiłków należy doliczyć koszt dostawy ustalany indywidualnie z Zamawiającym.
  4. W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym.

 

 • 3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ
  1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące diety:
  a) Standardowa, Oczyszczająca, Wegetariańska, Paleo, Sportowa, Bez Glutenu, Bez Laktozy oraz Indywidualna. Opisy diet dostępne są pod adresem: www.healthyfood.waw.pl
  b) kaloryczność diety 1200, 1500, 2000, 2500,3000, inna kaloryczność ustalana indywidualnie
  c) ilość posiłków 5
  2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem: www.healthyfood.waw.pl
  3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na koncie bankowym Sprzedawcy tj.
  Healthy Food Adam Ciastek
  Numer Rachunku 58 1140 2004 0000 3502 7767 4475 mBank
  Tytułem: imię nazwisko, rodzaj diety i kaloryczność
  Usługa dostawy zamówionych zestawów rozpocznie się w dniu wskazanym przez Zamawiającego jednak najwcześniej dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.
  4. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, nie ma możliwości anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty tytułem realizacji zamówienia. Sprzedawca dopuszcza jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.
  5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@healthyfood.waw.pl  lub telefonicznie na nr. 518 154 622 nie później niż do godz. 15:00 2 dni robocze przed planowaną datą zawieszenia Zamówienia.
  6. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany godziny oraz miejsca dostaw. Warunkiem dokonania modyfikacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest poinformowanie o wszelkich zmianach Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@healthyfood.waw.pl najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. W przypadku dokonywania zmian dotyczących dostaw na poniedziałek, warunkiem dokonania zmiany jest poinformowanie Sprzedawcy najpóźniej do godz. 12.00 w piątek.
  Zmiany dotyczące rodzaju i kaloryczności diety należy zgłaszać nie później niż do godz. 15:00 2 dni robocze przed terminem, którego zmiana ta dotyczy, a w przypadku zmian w diecie dotyczących poniedziałku zmiany te należy zgłaszać najpóźniej do godz. 12.00 w piątek.
  Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonych terminów nie zostaną zrealizowane.
  7. Zestawy zakupione w 30-dniowym abonamencie Klient może wykorzystać w okresie nie dłuższym niż 60dni.
  8. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 6, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przepisana na kolejny okres zamówienia.
  9. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 6, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na równowartość powstałej różnicy w kwocie zamówienia. Zamawiający jest zobligowany do uregulowania otrzymanej faktury w terminie wyznaczonym na fakturze. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw zamówionych posiłków do czasu zaksięgowania należności.

 

 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: biuro@healthyfood.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
  3. Składając zamówienie, Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  4. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.